Algemene Voorwaarden


Laatst gewijzigd: 20 december 2022


Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden


Door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of een bezoek te brengen aan www.ishotmyself.nl (de "Website"), alle inhoud, functionaliteiten en diensten, geeft u aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden van dienst.


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, inclusief degenen die mogelijk ook bijdragers aan Inhoud zijn.


Inhoud" omvat de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve functies, tekstuele inhoud en andere materialen die u kunt bekijken, uploaden, publiceren, indienen, beschikbaar stellen, weergeven, communiceren of plaatsen op de Website.


Als u niet akkoord gaat met een van deze Algemene Voorwaarden of ons Privacybeleid, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website.


U stemt ermee in deze Algemene Voorwaarden elektronisch in te voeren en gegevens met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in elektronische vorm op te slaan.


Mogelijkheid om Algemene Voorwaarden te accepteren


U bevestigt dat u ten minste 18 jaar oud bent of meerderjarig bent in het rechtsgebied van waaruit u de Website bezoekt, en dat u volledig in staat en bekwaam bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, en om deze Algemene Voorwaarden na te leven en na te leven. Als u jonger bent dan 18 jaar of de toepasselijke meerderjarigheid heeft bereikt, dient u de website niet te gebruiken. U verklaart ook dat het rechtsgebied van waaruit u de website bezoekt, het ontvangen of bekijken van seksueel expliciete inhoud niet verbiedt. Of u nu een geregistreerde of niet-geregistreerde gebruiker bent, we kunnen van u verlangen dat u ons en/of onze externe serviceproviders voor leeftijdsverificatie informatie verstrekt die ons zal helpen bepalen dat u ouder bent dan de meerderjarige leeftijd die vereist is om toegang te krijgen tot de website en om de inhoud ervan bekijken.


Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden


We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de Website na een wijziging van deze Algemene Voorwaarden betekent dat u instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden.


De bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle eerdere versies onmiddellijk na plaatsing en de eerdere versie(s) hebben geen blijvend rechtsgevolg. U dient regelmatig de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden te bekijken.


Over de website


De website maakt algemene weergave van op volwassenen gerichte inhoud mogelijk door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. Bovendien maakt de website het uploaden van op volwassenen gerichte inhoud door gebruikers mogelijk.


De website kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door de website of de exploitant ervan. De website heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites van derden. Bovendien zal en kan de website de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. Door een van de websites te gebruiken, ontheft u ons uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van sites van derden. Dienovereenkomstig raden we u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de website verlaat en om de voorwaarden, bepalingen en het privacybeleid te lezen van elke andere site die u bezoekt.


De website is voor uw persoonlijk gebruik en zal niet worden gebruikt voor enige commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek worden onderschreven of goedgekeurd door de website.


De Website stelt Gebruikers in staat om sociale bijeenkomsten die zij organiseren en/of hosten te adverteren en/of te promoten. Gebruikers mogen deelnemers om een ​​financiële bijdrage vragen om de kosten van de locatie, eten, drinken en andere kosten in verband met het organiseren en/of hosten van een sociale bijeenkomst te dekken.


De Website faciliteert geen prostitutie en/of andere gedragingen waarbij geld wordt gewisseld voor (seksuele) diensten.


De website is bedoeld voor op volwassenen gerichte inhoud. Andere inhoudscategorieën kunnen naar eigen goeddunken worden afgewezen of verwijderd. We kunnen naar eigen goeddunken en op elk moment alle inhoud van de website verwijderen.


U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud van verschillende bronnen en dat de website niet verantwoordelijk is voor de juistheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kunt hebben tegen de Website met respecteer dit, en stem ermee in om de Website, de exploitant, het moederbedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers, dienstverleners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor zover toegestaan ​​door de wet met betrekking tot alle zaken met betrekking tot uw gebruik van de Website.


Communicatievoorkeuren


Door de Website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk en specifiek in met het ontvangen van elektronische communicatie van ons met betrekking tot uw account. Deze communicatie kan bestaan ​​uit het verzenden van e-mails naar uw e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven, of het plaatsen van berichten op de website (bijvoorbeeld via het ledengedeelte op de website bij het inloggen om ontvangst te garanderen in het geval u zich hebt afgemeld voor e-mailcommunicatie), of in de pagina "Mijn account" of "Mijn profiel" en kan mededelingen over uw account bevatten (zoals wachtwoordwijzigingen of bevestigingsmails) en maken deel uit van uw relatie met ons. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U dient kopieën van elektronische communicatie te bewaren door een papieren exemplaar af te drukken of een elektronische kopie op te slaan.


Toegang tot de website en accountbeveiliging


We behouden ons het recht voor om de website en alle diensten of materialen die we op de website aanbieden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de website op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website of de gehele website beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.


U bent verantwoordelijk voor:


het treffen van alle nodige regelingen om toegang te krijgen tot de Website en

zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden en deze naleven.

Om toegang te krijgen tot de website of sommige van de bronnen die deze aanbiedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt correct, actueel en volledig is.


Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of enig ander stuk informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan iemand anders bekendmaken. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om geen andere persoon toegang te geven tot de website of delen van de website met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging door contact met ons op te nemen via [email protected]. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie verlaat. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of vastleggen. Hoewel de Website niet aansprakelijk is voor uw verliezen veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, bent u mogelijk aansprakelijk voor de verliezen van de Website of anderen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.


Als u met ons of met externe dienstverleners communiceert, stemt u ermee in dat alle informatie die u verstrekt nauwkeurig, volledig en actueel is. U zult alle beleidslijnen en overeenkomsten bekijken die van toepassing zijn op het gebruik van diensten van derden. In het geval dat u onze website via mobiele apparaten gebruikt, erkent u hierbij dat de normale tarieven en vergoedingen van uw provider, zoals toeslagen voor extra breedband, nog steeds van toepassing zijn.


We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uit te schakelen, ook als u naar onze mening een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.


U mag de Website en/of de Inhoud ervan niet reproduceren, distribueren, publiekelijk communiceren, beschikbaar stellen, aanpassen, publiekelijk uitvoeren of publiekelijk weergeven.


Het is u niet toegestaan ​​om onze Inhoud die niet van u is, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, downloaden, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren, wijzigen, wijzigen of anderszins te kopiëren of reproduceren.


Door inhoud naar de website te uploaden, verklaart u dat u de eigenaar bent van deze inhoud en/of toestemming hebt van de eigenaar(s) om de genoemde inhoud naar onze website te uploaden, en dat alle personen die in de inhoud verschijnen hun toestemming hebben gegeven om het uploaden van deze inhoud naar onze website. Alle Inhoud moet voldoen aan de wetten van Nederland en/of het land of de jurisdictie van uw woonplaats en/of huidige locatie.


We kunnen naar eigen goeddunken uw account beëindigen als u een van de Algemene Voorwaarden schendt of op elk moment om welke reden dan ook, zelfs zonder reden.


Als we van mening zijn dat uw inhoud wetten overtreedt, wordt uw account onmiddellijk beëindigd, wordt u zonder voorafgaande kennisgeving van de website verbannen en zullen we u aangeven bij wetshandhavingsinstanties


. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de activiteit die op uw account plaatsvindt. . Houd er rekening mee dat u niemand anders mag toestaan ​​uw account te gebruiken en dat u ons onmiddellijk op de hoogte moet stellen van elke kennelijke inbreuk op de beveiliging, zoals verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van een schermnaam of wachtwoord. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken, net zoals niemand ooit het uwe kan gebruiken.


U bent aansprakelijk voor eventuele verliezen die door ons worden geleden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik van uw account. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw verliezen veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account en u doet specifiek afstand van dergelijke claims en stemt ermee in ons te verdedigen en te vrijwaren tegen dergelijke claims die door derden tegen uw account worden ingediend.


Voor zover u vrijwillig een gebruikersprofiel aanmaakt om deel te nemen aan bepaalde geselecteerde diensten die door ons worden aangeboden, kan uw profiel (en de inhoud ervan) worden doorzocht door andere gebruikers die via de website zijn geregistreerd en door anderen die met ons samenwerken of in een netwerk zijn opgenomen. Evenzo kan uw profiel (en de inhoud ervan) worden doorzocht door openbaar beschikbare zoekmachines.


U begrijpt dat we geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot de Inhoud die u bijdraagt.


Onder voorbehoud van wat is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, bent u vrij om het type inhoud te kiezen dat u produceert en plaatst of publiceert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen inhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijke inhoud.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor Inhoud die de gemeenschapsnormen in uw gemeenschap schendt. Als u informatie zoekt over illegale of ongepaste activiteiten, stemt u ermee in de website onmiddellijk te verlaten. We verwachten en eisen dat u zich houdt aan alle toepasselijke wetten bij het gebruik van de website en bij het indienen of plaatsen van inhoud op de website. Als u niet zeker weet of inhoud al dan niet een wet overtreedt, wordt u dringend verzocht contact op te nemen met een advocaat voordat u de inhoud plaatst. We kunnen de wetten van elk rechtsgebied niet afdwingen voor alle inhoud die op de website wordt geplaatst. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website.


U moet alle risico's in verband met het gebruik van Inhoud beoordelen en dragen, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid of rechtmatigheid van dergelijke Inhoud. In dit verband erkent u dat u niet mag vertrouwen op inhoud die door ons is gemaakt of inhoud die naar de website is verzonden. U bent verantwoordelijk voor al uw inhoud die wordt geüpload, gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de website.


Als we een reden hebben om te vermoeden dat uw inhoud enig recht van derden schendt, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken of eigendomsrechten, kunnen we van u verlangen dat u ons schriftelijk bewijs verstrekt van uw eigendom van, of recht om het materiaal te gebruiken. in kwestie.


U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Inhoud en de gevolgen van het plaatsen, uploaden, publiceren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van uw Inhoud op de Website. U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet wij, de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan. We hebben geen controle over de inhoud die u indient of bijdraagt, en we geven geen enkele garantie met betrekking tot inhoud die is ingediend of bijgedragen door gebruikers. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige claim met betrekking tot inhoud die is ingediend of bijgedragen door gebruikers.


U bevestigt, verklaart en garandeert dat u de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of hebt om inhoud die u indient te publiceren; en u geeft de Website een licentie voor alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten in en op dergelijke Inhoud voor publicatie op de Website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.


U stemt er verder mee in dat Inhoud die u naar de Website verzendt, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden zal bevatten, of materiaal dat onderworpen is aan eigendomsrechten van andere derden, tenzij u toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van het materiaal of u anderszins wettelijk gerechtigd bent om het materiaal te plaatsen. materiaal en om aan de website alle hierin verleende licentierechten te verlenen.


Gebruik van de website


U stemt ermee in dat u de website en onze diensten alleen zult gebruiken voor de wettige doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​en overwogen door deze Algemene Voorwaarden. U mag de Website en onze diensten niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


U stemt ermee in dat u de Website en de inhoud ervan ongewijzigd en ongewijzigd zult bekijken. U erkent en begrijpt dat het u niet is toegestaan ​​de website te wijzigen of de inhoud van de website, inclusief advertenties, te verwijderen. U mag geen leeftijdsverificatieprocessen, technologieën of beveiligingshulpmiddelen die ergens op de website of in verband met onze diensten worden gebruikt, omzeilen, verwijderen, verwijderen, uitschakelen, wijzigen of anderszins verstoren. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het accepteren van advertenties die op en via de Website worden weergegeven en het gebruik van software voor het blokkeren van advertenties of het uitschakelen van software voor het blokkeren van advertenties voordat u de Website bezoekt.


Inhoud wordt aan u geleverd AS IS. U hebt alleen toegang tot Inhoud voor uw informatie en persoonlijk gebruik zoals bedoeld via de aangeboden functionaliteit van de Website en zoals toegestaan ​​onder deze Algemene Voorwaarden. U mag geen inhoud downloaden, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren of anderszins exploiteren die niet is toegestaan ​​in de Algemene Voorwaarden.


Verboden gebruik


U stemt ermee in dat u geen methode, apparaat, software of routine zult gebruiken of proberen te gebruiken om anderen schade toe te brengen of het functioneren van de website te verstoren, of informatie op of gerelateerd aan de website te gebruiken en/of te controleren voor enigerlei ongeoorloofd doel.


Naast de bovenstaande algemene beperkingen, zijn de volgende beperkingen en voorwaarden specifiek van toepassing op uw gebruik van Inhoud. Elke vaststelling met betrekking tot schending van een van de volgende zaken is definitief. Lees de volgende lijst met verboden gebruik zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. In het bijzonder stemt u ermee in geen van de Websites te gebruiken om:


enige wet te overtreden of anderen aan te moedigen of instructies te geven om dit te doen;

handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere Gebruikers om de Website te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot gedrag dat schadelijk, bedreigend, beledigend, opruiend, intimiderend, gewelddadig of aanzettend tot geweld tegen mensen of dieren is, intimiderend, stalkend, invasief van andermans privacy, of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk;

Inhoud plaatsen die een persoon afbeeldt die jonger is dan 18 jaar (of ouder op een andere locatie waar 18 niet de minimumleeftijd voor meerderjarigheid is), hetzij echt of gesimuleerd;

Inhoud plaatsen waarvoor u niet voldoende schriftelijke documentatie hebt bijgehouden om te bevestigen dat alle onderwerpen van uw berichten in feite ouder zijn dan 18 jaar (of ouder op een andere locatie waar 18 niet de minimumleeftijd voor meerderjarigheid is);

Inhoud plaatsen die seksuele activiteit van minderjarigen, seksuele activiteit zonder wederzijds goedvinden, wraakporno, chantage, intimidatie, snuiftabak, marteling, dood, geweld, incest, racistische uitlatingen of haatdragende taal weergeeft (mondeling of via het geschreven woord);

inhoud plaatsen die onwaarheden of onjuiste voorstellingen bevat die de website of een derde partij zouden kunnen beschadigen;

Inhoud plaatsen die obsceen, illegaal, onwettig, frauduleus, lasterlijk, smadelijk, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend is, of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, een wet overtreedt of anderszins is ongepast;

inhoud plaatsen die ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, spam, junkmail, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde aansporing bevat;

Inhoud plaatsen die sweepstakes, prijsvragen of loterijen bevat, of anderszins gerelateerd is aan gokken;

Inhoud plaatsen die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat, of materiaal dat wordt beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan u niet de eigenaar bent of waarvoor u niet alle benodigde schriftelijke toestemmingen en vrijgaven hebt verkregen;

inhoud plaatsen die zich voordoet als een andere persoon of die uw band met een persoon onjuist vermeldt of anderszins verkeerd voorstelt;

de website gebruiken (of content plaatsen die) op een manier die prostitutie, prostitutie, mensenhandel of sekshandel promoot of mogelijk maakt;

de website gebruiken om persoonlijke ontmoetingen te regelen met het oog op seksuele activiteit tegen inhuur;

programma's, software of toepassingen implementeren die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken, inclusief door deel te nemen aan een denial of service-aanval of soortgelijk gedrag;

programma's, software of applicaties implementeren of gebruiken die zijn ontworpen om schade toe te brengen aan, de werking te verstoren van of op ongeoorloofde wijze toegang te krijgen tot diensten, netwerken, servers of andere infrastructuur;

uw geautoriseerde toegang tot enig deel van de website overschrijden;

het verwijderen, verwijderen, wijzigen, omzeilen, vermijden of omzeilen van technologie voor het beheer van digitale rechten, codering of beveiligingstools die ergens op de website of in verband met onze diensten worden gebruikt;

het verwijderen, verwijderen, wijzigen, omzeilen, vermijden of omzeilen van leeftijdsverificatieprocessen, technologieën of beveiligingshulpmiddelen die ergens op de website of in verband met onze diensten worden gebruikt;

persoonlijke gegevens over iemand verzamelen of opslaan;

zonder toestemming enig deel van de website of de inhoud ervan wijzigen of aanpassen, inclusief advertenties;

het verkrijgen of trachten te verkrijgen van of anderszins het verkrijgen van Inhoud of informatie via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of voorzien via de Website;

misbruik maken van ontwerpfouten, functies die niet zijn gedocumenteerd en/of bugs om toegang te krijgen die anders niet beschikbaar zou zijn.

Bovendien stemt u ermee in om:


de website niet te gebruiken op een manier die de site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de website door een andere partij zou kunnen belemmeren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de website;

een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel gebruiken om toegang te krijgen tot de website voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van materiaal op de website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

een handmatig proces gebruiken om materiaal op de website te downloaden, te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeautoriseerd doel;

informatie gebruiken die is verkregen van of via de website om de weergave van advertenties op de website te blokkeren of te verstoren, of voor het implementeren, wijzigen of bijwerken van software of filterlijsten die de weergave van advertenties op de website blokkeren of verstoren Website;

elk apparaat, bots, scripts, software of routine gebruiken die de goede werking van de website verstoort of die snelkoppeling of wijziging van websitefuncties zodat deze worden uitgevoerd of weergegeven op manieren die niet zijn bedoeld door het ontwerp van de website;

virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of gelijkaardige software, programma's of materiaal introduceren of uploaden dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is of dat de werking van andermans eigendommen of van de Website's of onze diensten;

proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot delen van de website, de server waarop de website is opgeslagen, of een server, computer of database die met de website is verbonden, of deze te verstoren, te beschadigen of te verstoren;

alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van onze website of enig materiaal dat daarin is opgenomen;

de Website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval;

anderszins proberen de goede werking van de website te verstoren.

Toezicht en handhaving; Beëindiging


We hebben het recht, maar niet de plicht om:


inhoud die u indient of bijdraagt ​​aan de website te verwijderen of te weigeren om welke reden dan ook naar eigen goeddunken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie of documentatie die door u is verstrekt, ontoereikend is , onvolledig of onnauwkeurig of stelt ons niet in staat uw identiteit te beoordelen en te bevestigen;

alle communicatie op of via de website monitoren om de naleving van deze Algemene Voorwaarden, de veiligheid van de website of enige wettelijke verplichting te bevestigen;

enige actie ondernemen met betrekking tot door u geplaatste inhoud die wij naar eigen goeddunken nodig of gepast achten, inclusief als we van mening zijn dat dergelijke inhoud deze Algemene Voorwaarden schendt, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, dreigt de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek, of kan aansprakelijkheid voor ons creëren;

passende juridische stappen ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot doorverwijzing naar wetshandhavers, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de website;

uw toegang tot de gehele of een deel van de website beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Algemene Voorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel dat ons verzoekt of opdraagt ​​de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die inhoud op of via de website plaatst. U STELT ONS, ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OPVOLGERS AF EN HOUDT ONS, ONZE OFFICIEREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN OPVOLGERS AF EN WIJST ZE AF VAN ENIGE CLAIMS ALS GEVOLG VAN ENIGE MAATREGEL DIE DOOR ONS IS GENOMEN ALS GEVOLG VAN HET OPENBAAR MAKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERZOEKEN OM GEGEVENS OPENBAAR TE MAKEN VAN WETHANDHAVENDE AUTORITEITEN.


De Website neemt een krachtig standpunt in tegen elke vorm van uitbuiting van kinderen of mensenhandel. Als we ontdekken dat enige Inhoud betrekking heeft op minderjarige personen, of enige vorm van geweld, fraude of dwang, zullen we de Inhoud verwijderen en een rapport indienen bij de juiste wetshandhavingsinstanties. Als u zich bewust wordt van dergelijke inhoud, gaat u ermee akkoord dit aan de website te melden door contact op te nemen met [email protected].


Om onze diensten te onderhouden op een manier die wij gepast achten voor onze locatie en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kan de website, maar is niet verplicht om deze weer te geven, af te wijzen, te weigeren te plaatsen, op te slaan, te onderhouden, te accepteren of te verwijderen alle inhoud die door u is geplaatst (inclusief maar niet beperkt tot privéberichten, openbare opmerkingen, openbare groepschatberichten, privégroepschatberichten of privéchatberichten), en we kunnen naar eigen goeddunken verwijderen, verplaatsen, opnieuw formatteren, verwijderen, of weigeren te plaatsen of anderszins gebruik te maken van Inhoud zonder kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij in verband met onze werking van de Website op een gepaste manier. Bovendien kan de Website, maar is niet verplicht, privéberichten, openbare opmerkingen, openbare groepschatberichten, privégroepschatberichten of privéberichten die door u zijn geplaatst, te bekijken en te controleren. Zonder beperking kunnen we dit doen om Inhoud aan te pakken die onder onze aandacht komt en waarvan we denken dat deze aanstootgevend, obsceen, gewelddadig, intimiderend, bedreigend, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk of ongepast is, of om de rechten van derden of deze Voorwaarden af ​​te dwingen. of enige toepasselijke aanvullende voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de inhoudsbeperkingen die hierin worden uiteengezet.


Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige actie of nalatigheid met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verstrekt. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens wie dan ook voor het al dan niet uitvoeren van de activiteiten die in deze sectie worden beschreven.


Accountbeëindigingsbeleid


Hoewel pornografische en op volwassenen gerichte inhoud wordt geaccepteerd, behoudt de website zich het recht voor om te beslissen of inhoud gepast is of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden om andere redenen dan inbreuk op het auteursrecht en schendingen van intellectuele eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot , obsceen of lasterlijk materiaal. De website kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, dergelijke inhoud verwijderen en/of het account van een gebruiker beëindigen voor het indienen van dergelijk materiaal in strijd met deze Algemene Voorwaarden.


Als u de letter of de geest van deze Algemene Voorwaarden schendt, of anderszins risico's of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we de toegang tot de Website beëindigen of stoppen met het verstrekken van de gehele of een deel van de Website aan u.


Auteursrechten en ander intellectueel eigendom


De website hanteert een duidelijk auteursrechtbeleid met betrekking tot inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij. Als u van mening bent dat Inhoud uw auteursrecht schendt, raadpleeg dan ons Auteursrechtbeleid voor instructies over het sturen van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht. Als onderdeel van ons auteursrechtbeleid beëindigt de website de toegang van gebruikers tot de website als, onder de juiste omstandigheden, is vastgesteld dat een gebruiker een herhaalde overtreder is.


De Website is niet in staat om te bemiddelen in handelsmerkgeschillen tussen Gebruikers en handelsmerkeigenaren. Dienovereenkomstig moedigen we eigenaren van handelsmerken aan om elk geschil rechtstreeks met de gebruiker in kwestie op te lossen of een oplossing te zoeken voor de rechtbank of via andere gerechtelijke middelen. Als u zeker weet dat u inhoud op de website wilt melden die volgens u inbreuk maakt op uw handelsmerk, kunt u dit doen door hier contact met ons op te nemen. De website is bereid om een ​​beperkt onderzoek uit te voeren naar gegronde klachten en zal inhoud verwijderen in duidelijke gevallen van inbreuk. Alleen de eigenaar van het handelsmerk of zijn gemachtigde vertegenwoordiger mag een melding van handelsmerkinbreuk indienen. Houd er rekening mee dat we regelmatig de naam van de rechthebbende, uw e-mailadres en de details van uw rapport verstrekken aan de persoon die de inhoud heeft geplaatst die u rapporteert. Deze persoon kan contact met u opnemen met de door u verstrekte informatie.


Misbruik melden


De website staat geen enkele vorm van wraakporno, chantage of intimidatie toe. Overtredingen van dit beleid kunnen via deze link worden gemeld.


Vertrouwen op geplaatste


informatie De op of via de website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij staan ​​niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de website op dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.


Wijzigingen aan de website


We kunnen de inhoud van de website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Al het materiaal op de website kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.


Verzameling en gebruik van uw gebruiksinformatie door adverteerders en anderen


De website stelt anderen in staat advertenties weer te geven via de website. Deze derde partijen gebruiken technologie om advertenties die u ziet via de Website rechtstreeks naar uw browser te sturen. Daarbij kunnen ze automatisch uw IP- of "Internet Protocol"-adres ontvangen. Anderen die via de website advertenties plaatsen, hebben mogelijk de mogelijkheid om cookies en/of webbakens te gebruiken om informatie te verzamelen, waaronder informatie over uw gebruik van de website. We hebben geen controle over de processen die adverteerders gebruiken om informatie te verzamelen. IP-adressen, cookies en webbakens alleen kunnen over het algemeen echter niet worden gebruikt om individuen te identificeren, alleen machines. Daarom zullen adverteerders en anderen van wie advertenties of inhoud via de service kunnen worden aangeboden over het algemeen niet weten wie u bent, tenzij u aanvullende informatie aan hen verstrekt door te reageren op een advertentie, door een overeenkomst met hen aan te gaan of op een andere manier.


Links vanaf de website


Als de website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links alleen voor uw gemak aangeboden. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Het opnemen van, linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van sites, applicaties, software, inhoud of advertenties van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden die aan de website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke sites. Verder stemt u ermee in ons vrij te stellen van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites, inhoud, diensten of software van derden waartoe u via de website toegang hebt verkregen.


Uw communicatie of omgang met, of deelname aan promoties van sponsors, adverteerders of andere derden die via de website worden gevonden, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U stemt ermee in dat de Website niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van transacties met dergelijke sponsors, derden of adverteerders, of als gevolg van hun aanwezigheid op de Website.


Toegestane openbaarmaking van persoonlijke informatie


De website verzamelt over het algemeen geen persoonlijk identificeerbare informatie (gegevens zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoord en de inhoud van uw communicatie), tenzij u inhoud indient of communiceert via de website of zich bij ons registreert om bepaalde functies van de website te gebruiken . De Website zal geen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven die zij verzamelen of verkrijgen, behalve: (i) zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden; (ii) na het verkrijgen van uw toestemming voor een specifiek gebruik of openbaarmaking; (iii) als de website hiertoe verplicht is om te voldoen aan een geldig juridisch proces of overheidsverzoek (zoals een gerechtelijk bevel, huiszoekingsbevel, dagvaarding, civielrechtelijke ontdekkingsaanvraag of wettelijke vereiste) en naar eigen goeddunken kan adviseren u van een dergelijk proces of verzoek; (iv) zoals vereist om het eigendom, de veiligheid of de activiteiten van de website of het eigendom of de veiligheid van anderen te beschermen; of (v) aan een persoon die de website verwerft, of de activa van de exploitant van de website in verband waarmee dergelijke informatie is verzameld of gebruikt; of (vi) zoals anderszins vereist door de wet. Als de website moet reageren op of moet voldoen aan een van deze informatieverzoeken, behouden wij ons het recht voor om u de kosten in rekening te brengen voor het beantwoorden of voldoen aan een dergelijk informatieverzoek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten van onderzoek, kopieën, mediaopslag, e-mail en documentbezorging, evenals eventuele toepasselijke juridische kosten.


De website heeft toegang tot alle informatie die u hebt ingediend of gemaakt zolang als redelijkerwijs nodig is om aan informatieverzoeken te voldoen of deze te onderzoeken, of om de website te beschermen. Om deze Servicevoorwaarden af te dwingen, om intellectuele eigendomsrechten te beschermen, om te voldoen aan juridische processen en de wet, en om de Website te beschermen, gaat u ermee akkoord dat de Website toegang heeft tot uw informatie.


Vrijwaring


Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in de website, de site-exploitant, het moederbedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers, dienstverleners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schadevergoedingen, vonnissen, toekenningen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de website; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) elke claim dat uw Inhoud schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring zal deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Website overleven. U stemt ermee in dat wij het enige recht en de plicht hebben om de juridische verdediging tegen dergelijke claims, eisen of rechtszaken te controleren, inclusief het recht om een raadsman van onze keuze te selecteren en om dergelijke claims, eisen of rechtszaken te schikken of te schikken.


Disclaimers


U GEBRUIKT DE WEBSITE OP EIGEN RISICO. WIJ LEVEREN DE WEBSITE "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST DE WEBSITE ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN GOEDEREN OF DIENSTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GEEN INBREUK. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN EEN AAN DE WEBSITE GEKOPPELDE SITES OF DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN EN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN, (III) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ENIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN WORDT OPGESLAGEN, (IV) EVENTUELE ONDERBREKINGEN OF STOPPEN VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANUIT DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN, (IV) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN EN DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN DOOR ENIGE DERDE, EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, GE-E-MAILT, VERZONDEN OF OP ANDERE WIJZE GEMAAKT BESCHIKBAAR E VIA DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN. DE WEBSITE GEEFT GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJFT, GARANDEERT OF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE DOOR EEN DERDE VIA DE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN OF HYPERLINKED DIENSTEN WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN OF WORDT AANGEBODEN IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME, EN DE WEBSITE ZAL NIET EEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN